Dùbhlan
Challenge

Test

Ionnsachadh

Learning

Sgilean ùra
New skills

Spòrs gu leòr!
Plenty of fun!

Arrow
Arrow

Cànan - Language  

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01479 861 366
Pd: fios@spors.scot

   

   

Leasachadh  

   

Chaidh Spòrs a chur air dòigh le Comunn na Gàidhlig ann an 2015 le prìomh amas a bhith tabhann chur-seachadan, chothroman agus phrògraman uile tro mheadhan na Gàidhlig. 'S ann le Comunn na Gàidhlig a tha Spòrs ach tha e ag obair mar chompanaidh fa-leth.  

Bidh sinn ag obair le sgoiltean agus pàrantan gus cothroman spòrsail a thabhann air òigridh aig aois sgoile. 

Tha sgioba-obrach againn air eòlach agus easgaidh. Tha goireasan, uidheamachd agus meanbh-bhus againn.  

Beag air bheag, tha sinn an dòchas sgioba stiùirichean a leasachadh a tha fileanta ann an Gàidhlig agus comasach air grunn chothroman a thabhann air feadh na h-Alba ann an sgoiltean agus aig tachartasan fa-leth.  

Ma tha ùidh agad a bhith ag obair còmhla rinn agus ann an òigridh, nach leig thu fios thugainn? 

   
© Spòrs Gàidhlig