Cànan

Tha Spòrs Gàidhlig dà-chànanach agus ‘s urrainn dhuinn cur-seachadan a dhèanamh ann an Gàidhlig no Beurla. Tha sinn ag amas air cur-seachadan agus prògraman a chruthachadh gus am faigh òigridh cothroman tron Ghàidhlig. Tha Gàidhlig agus Beurla aig an luchd-obrach againn. 

‘S e ar n-amas a bhith brosnachadh agus a’ cumail taic riuthsan aig a bheil a’ Ghàidhlig agus cothroman a thoirt do dhaoine a tha ùr don chànan. 

Sgoiltean far nach eil a’ Ghàidhlig – Chan eil a’ Ghàidhlig anns a’ mhòr-chuid de sgoiltean, ged a tha leudachadh ann. ‘S urrainn dhuinn cur-seachadan agus prògraman a thabhann a tha toirt inntrigeadh don chànan. Mus tachair iad, ‘s urrainn dhuinn goireasan cànan a thoirt dhuibh a bhios feumail agus freagarrach. Tha cuid de chuspairean gu math freagarrach airson blasad Gàidhlig, leithid eachdraidh na h-Alba, cruinn-eòlas, cànain, fearainn, ainmean-àite agus geoèolas. Tha Mapland Alba a’ toirt deagh eisimpleir air cothroman inntrigidh a bharrachd air cothroman ionnsachaidh eile. 

Luchd-ionnsachaidh – Bheir sinn taic do luchd-ionnsachaidh, aig gach ìre, bun-sgoil agus àrd-sgoil a bharrachd air inbhich, tro chur-seachadan agus prògraman freagarrach. Dh’fhaodadh seo a bhith stèidhichte air cùrsan mar GLPS no Go Gaelic no air siostam eile. 

Fileantaich – ‘S urrainn dhuinn a h-uile cail a thabhann tron Ghàidhlig. Tha sinn eòlach air obair le sgoiltean far a bheil a’ Ghàidhlig mar mheadhan ionnsachaidh.  

We will tailor our language use to your needs. You might be doing Go Gaelic or GLPS as part of 1+2 or using another methods. Those new to the language can be introduced in a supportive and fun environment. 

Fàg freagairt

Tachartasan air Fàire