Ar Cur-seachadan

Lìbhrigidh sinn farsaingeachd de chur-seachadan a tha freagarrach do dhaoine de gach aois agus comas, leithid;

  • Comas Coille
  • Sreap & Abseil
  • Claiseachd
  • Mapland Alba
  • Rothaireachd-slèibhe
  • Sligheadaireachd
  • Sgitheadh
  • Boghadaireachd Bog
  • Bòrd-seasaimh
  • Coiseachd, cuairtean & campachadh.

Comas Coille

Tha Comas Coille, no Bushcraft, air leth math airson sgilean ùra a thogail air a’ bhlàr a-muigh. Nithear rudan leithid togail theintean, togail fasgadh agus tuilleadh, agus gu tric thèid a thoirt an lùib cur-seachadan eile airson cuairt dàna beag a chruthachadh.

Dè bhios a dhìth orm? Chan fheumar uidheamachd sam bith sònraichte airson seo.

Sreap & Abseil

‘S e fìor chothrom a th’ ann an sreap airson dùbhlan pearsanta agus abair gum faigh a h-uile duine togail às. Mar as trice, bidh creag faisg air làimh far an gabh abseil no sreap a chur air dòigh agus mar sin bidh cothrom ann dhan òigridh eòlas as ùr a chur air àite san sgìre aca. Ma tha buidheann air a bhith a’ sreap a-staigh cheana, ‘s urrainn dhuinne an cuideachadh gus na sgilean ud a thoirt a-muigh.

Dè bhios a dhìth orm? Chan fheumar uidheamachd sam bith sònraichte airson seo.

Claiseachd

Tha claiseachd gu math spòrsail, dùbhlanach agus a’ toirt cothrom do sgoilearan an cuid sgilean a chur an gnìomh ann an àrainn gu tùr eadar-dhealaichte. Bidh sinn a’ tabhann claiseachd air feadh Alba, faisg air an sgoil no buidheann agaibh. Tha uidheachd againn, iùilichean profaiseanta agus gach rud a tha dhìth airson latha, spòrsail, dùbhlanach agus sàbhailte.

Dè bhios a dhìth orm? Thig le deise-snàmh ort fo do chuid-aodaich, air neo bithibh deiseil airson an deise-snàmh agad a chur ort. A thuilleadh air sin, thoir leat paidhir brògan a thèid san uisge, agus dèan cinnteach gum bi paidhir tioram agad airson a chur ort às dèidh làimh.

Mapland Alba

Dh’ionnsaichibh mu dheidhinn na h-Alba, ar cruinn-eòlas, ar n-eachdraidh agus gu leòr eile leis a’ mhapa as motha de dh’Alba ‘s a tha ann an àite sam bith! ‘S e mìrean-measgaichte mòr a th’ ann am Mapland na h-Alba le mion-fhiosrachadh air an tìr, agus gabhaidh coiseachd air! Tha 180 pìosan plastaig ann agus tha e 10.8m x 7.6m, le 2.5m x 1.6m ‘son Shealltainn. Cleachdaidh e am mapa 1:50,000 bho Ordnance Survey, air am faodar falbh air chuairt bho Obar Dheathainn a dh’Uibhist a Deas, ‘s gach àite eatorra!

Lìbhrigidh sinn bùithtean-obrach fiosrachail air cuspairean a leithid leughadh mhapaichean, sgèile, loidhnichean co-àirde, ceanglaichean còmhdail, ainmean-àite na dùthcha, dualchas na Gàidhlig agus eile. ‘S urrainn dhuinn seiseanan a cheangail ris a’ Churraicealam son Sàr-mhathais.

Faodaidh sinn cuideachd am mapa a chur thugaibh fhèin gus a chleachdadh anns a’ cho-theagsa ionnsachaidh agaibhse.

Feumaidh ùrlar rèidh, cruaidh agus a-staigh a bhith againn a tha co-dhiù 14m x 8m. Tha seo mun aon mheud ri raon badminton agus gabhaidh Mapland na h-Alba a chur a-mach ann an talla-sgoile, talla baile, ionadan coimhearsnachd agus eile.

Rothaireachd-slèibhe

Tha beartas de làraich sgoinneil son rothaireachd-slèibhe ann an Alba agus bidh sinne a’ tabhann sheiseanan stiùirichte air an òigridh. Chithear an tìr ann an dòigh ùr agus bidh iomadh cothrom ann sgilean pearsanta agus sgioba a leasachadh fhad ‘s a thèid sinn air cuairt togarrach, sàbhailte. 

Dè bhios a dhìth orm? Chan fheumar uidheamachd sam bith sònraichte airson seo.

Sligheadaireachd

Tha sligheadaireachd a’ toirt còmhla farpais luaiths agus leughadh mhapaichean. Chan fheum thu ruith ged-thà! Bidh com-pàirtichean a’ feuchainn ri slighe a lorg eadar diofar stèiseanan cho luath ’s urrainn dhaibh. Faodaidh iad slighe sam bith a ghabhail agus tha e an urra riutha fhèin am mapa a chleachdadh gus an ath-stèisean a lorg.

Tha Spòrs Gàidhlig a’ tabhann sligheadaireachd mar chur-seachad freagarrach do bhun-sgoilearan agus àrd-sgoilearan. Tha na seiseanan againn a’ toiseachadh le gnìomhan gu math simplidh, sa raon-chluiche ’s dòcha, agus a’ gluasad gu slighean nas motha. Tha uidheamachd profaiseanta againn agus eòlas air a’ chur-seachad a lìbhrigeadh anns a’ Ghàidhlig. Tha seo cuideachd freagarrach do luchd-ionnsachaidh aig ìre bun-sgoile ’s àrd-sgoile.

Dè bhios a dhìth orm? Chan fheumar uidheamachd sam bith sònraichte airson seo.

Sgitheadh

Tha sgitheadh gu math spòrsail agus dùbhlanach do dh’òigridh. Tha Spòrs Gàidhlig a’ tabhann làithean sgithidh do sgoiltean agus buidhnean fa-leth. 

Tha luchd-stiùiridh againn le Gàidhlig, uidheamachd agus eòlas air a’ chur-seachad a chleachdadh gus sgilean cànain a thoirt am feabhas. 

Faodaidh sinn a bhith sgitheadh aig An Leac, Gleann Comhann, Gleann Sìth, Monadh Nibheis no aig a’ Chàrn Ghorm. Chan eil na h-ionadan seo ro fhada air falbh bho na sgoiltean agus faodar a dhol ann airson an latha. 

Prìsean – airson 1 neach bho aois 7-17 – co-dhiù 6 sa bhuidheann, 8 aig an ìre as àirde. 

LÀITHEAN 1 2 3 4 5
Prìs airson gach neach le leasanan, uidheamachd agus tiogaid sgithidh – ’s dòcha taic le siubhal cuideachd.  £50.00 £100.00 £130.00 £160.00 £200.00

Boghadaireachd Bog

Tha Boghadaireachd Bog na dhòigh tlachdmhor, socair a bhith a’ dol an-sàs le boghadaireachd, a tha a’ freagairt air gach aois. Gabhaidh seo a lìbhrigeadh ann an raon-cluiche no talla sgoile sam bith, agus tha e mar deagh dhòigh crìoch a chur air seachdain trang de chur-seachadan còmhla ri Spòrs Gàidhlig.

Bòrd-seasaimh

‘S e Bòrd-seasaimh (SUP) aon de na cur-seachadan againn as fheàrr le daoine. Faodaidh sinne siubhail thugaibh gus seiseanan a lìbhrigeadh aig làrach ionadail, agus gabhaidh a’ phrìs a-steach uidheamachd agus deiseachan-fliuche. Ged a tha coltas rudeigin doirbh air, stiùiridh ar sgioba eòlach sibh gus na sgilean bunasach a thogail gu luath agus cha mhòr nach bi a h-uile duine comasach air seasamh anns a’ chiad sheisean!

Coiseachd, Cuairtean & Campachadh.

Coiseachd Beinne

Tha sinn fortunach ann an Alba gu bheil beanntan agus monaidhean againn a tha cho math airson coiseachd ri àite sam bith air talamh! Far a bheil Spòrs Gàidhlig stèidhichte, aig Loidse a’ Ghlinne Mhòir, tha sinn air starsaich a’ Mhonaidh Ruaidh. Ach tha sinn comasachadh agus eòlach air beanntan air feadh Alba agus ‘s e a chòrdadh rinn ach taic a thoirt dhuibh ann a bhith a’ fàs eòlach agus misneachail anns na beanntan san sgìre agaibh fhèin!

Cuairtean sònraichte

A bheil sibh ag amas air cuairt shònraichte? Tha seirbheis choileanta againn le planadh, siubhail, planaichean eile mura bi an t-sìde freagarrach agus stiùireadh air an latha fhèin. Leig fios thugainn ma tha sibh a’ beachdachadh air cuairt shònraichte no latha air na beanntan. 

Tursan nas fhaide

Slighe Taobh an Iar na Gàidhealtachd, Coiseachd tron Eilean Sgitheanach, timcheall a’ Mhonaidh Ruaidh, tron Na h-Eileanan Siar agus tòrr a bharrachd. ‘S urrainn dhuinn tursan mar seo a chur air dòigh le taic, iùilichean agus seirbheis choileanta. 

Cuir post-d gu fios@spors.scot no 01463-234138 airson barrachd fiosrachaidh mu ghin de na cur-seachadan seo.

Tachartasan air Fàire