Info for Parents

Parents

Fois-inntinn, tha e cudromach nuair a tha ur pàiste air falbh aig campa no a’ gabhail pàirt ann an cur-seachadan. Tha sgioba Spòrs Gàidhlig eòlach air obair òigridh ann an diofar cho-theacsan, a bharrachd air cur-seachadan fhèrin, agus a’ tuigsinn gu bheil dùbhlain agus suidheachaidhean ùra a’ toirt buaidh ann an diofar dhòighean.

Tha sàbhailteachd agus cùram aig cridhe ar cultar-obrach agus le eòlas air diofar fheumalachdan, thèid againn air taic a chumail ris a’ mhòr-chuid de chloinn. Tha sinn gu math eòlach air siubhal a chur air dòigh agus air comhdhail poblach. Tha seo a’ toirt a-steach aiseagan far a bheil deagh chuid den òigridh le Gàidhlig a’ fuireach.

‘S e ceann-uidhe aig Spòrs Gàidhlig a bhith tabhann chothroman agus chur-seachadan do dh’òigridh ann an suidheachadh spòrsail agus taiceil.

Tha sinn a’ tuigsinn, agus tha deagh eòlas againn, ann a bhith cruthachadh àrainneachd Ghàidhlig do’òigridh. Tha an t-eòlas againn a’ ciallachadh gu bheil sinn cruthachadh chur-seachadan a tha freagarrach agus gus an òigridh a bhrosnachadh gus luach a chur sa chànan.

Tha Spòrs Gàidhlig na chompanaidh fa-leth aig Comunn na Gàidhlig.

Upcoming Events