Tachartasan Còmhnaidh

Mapa Scotland

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

   

Sa sgìre agaibh fhèin

Mapa Scotland

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

   

Fèis Spòrs

DSC04143b

Cur-seachadan airson fèisean air feadh Alba

   

Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Fàilte gu Spòrs Gàidhlig - buidheann ùr a bhios a' tabhann chothroman, chur-seachadan agus phrògraman do dh'òigridh.  

'S ann airson òigridh a tha Spòrs Gàidhlig le prìomh amas a bhith cruthachadh chothroman Gàidhlig ann an suidheachadh spòrsail, taiceil agus sàbhailte. 

Bidh sinn a' tabhann chur-seachadan, tachartasan agus eile tro mheadhan na Gàidhlig airson òigridh air feadh na h-Alba.  

Chaidh Spòrs Gàidhlig a chur air dòigh le Comunn na Gàidhlig ann an 2015 le prìomh amas a bhith tabhann chur-seachadan, chothroman agus phrògraman uile tro mheadhan na Gàidhlig. 'S ann le Comunn na Gàidhlig a tha Spòrs Gàidhlig ach tha e ag obair mar chompanaidh fa-leth.

Bidh sinn ag obair le sgoiltean agus pàrantan gus cothroman spòrsail a thabhann air òigridh aig aois sgoile. Tha sgioba-obrach againn air eòlach agus easgaidh. Tha goireasan, uidheamachd agus meanbh-bhus againn.  

Bidh sinn a' cur fàilte air òigridh a tha fileanta ann an Gàidhlig, ga h-ionnsachadh no orrasan a tha ùr don chànan. Seall an duilleag air Cànan airson barrachd fiosrachaidh. 

'S iad ar prionnsabalan:

  1. Fàs a thoirt air a' Ghàidhlig air feadh Alba
  2. Taic a thoirt don òigridh gus misneachd agus sgilean ùra a leasachadh
  3. Co-obrachadh le buidhnean eile
  4. Dileab phrìseil fhàgail

Nar beachd, ma tha a' Ghàidhlig gu bhith buan, feumaidh cothroman a bhith ann don òigridh a tha cheart cho math, spòrsail agus inntinneach ri cothroman ann am Beurla. Feumaidh na cur-seachadan a bhith aig àrd-ìre an dà chuid don òigridh agus dhaibhsan a tha fastadh Spòrs Gàidhlig.  

Tha co-obrachadh aig cridhe ar n-obair agus tha sinn gu math eòlach air suidheachadh nan sgoiltean agus feumalachdan a' Churaicealaim. Tha na prògraman againn a' ceangal cur-seachadan ri eòlasan agus builean agus na slatan-tomhais sa Churaicealaim airson Sàr-mhathas.  

Lìon an cèisteachan againn an seo. 

   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig