Tachartasan Còmhnaidh

GML Leabaidh

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

Thig sinn thugaibh

ClaiseachdB

Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a dhèanamh sa sgìre agaibh fhèin!

Fèis Spòrs

5 latha 61 1

Cur-seachadan airson fèisean ionadail le 75% far a' phrìs!

Cur-seachadan

Fèis spòrs

Bidh Spòrs Gàidhlig, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig agus Fèisean nan Gàidheal, a’ tabhann chur-seachadan le 75% far a’ phrìs. Gheibh com-pàirtichean air fèisean ionadal cothrom air cur-seachadan aig prìs gu math nas ìsle; 75% de lasachadh! M.e. an àite £45 a phàigheadh airson claiseachd, gheibhear an dearbh chur-seachad airson £11.25 gach pàiste.

Thig sinn thugaibh nuair a tha an fhèis ionadail a’ dol agus mar phàirt den phrògram, faodaidh a’ chloinn pàirt a ghabhail ann an cur-seachadan spòrsail leithid claiseachd, bòrd-seasaimh agus sligheadaireachd. Tha an liosta slàn gu h-ìosal. Cuiribh fios thugainn airson barrachd fiosrachaidh.

DrochaidB

A bharrachd, bidh campa Fèis-spòrs ann le prògram adhartach de cheòl agus dràma le cur-seachadan a-muigh. Gabhaidh àite a ghlèidheadh air an làrach-lìn againn: www.spors.scot

Gus barrachd fiosrachaidh fhaighinn air na cothroman seo, cuiribh fòn thugainn 01463-234138 no post-d air Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Cur-seachad – Activity

Prìs àbhaisteach Standard price

Lasachadh

Discount

Prìs do na fèisean

Price for local fèisean

Sgitheadh – Skiing

Per person (inc instruction, equipment, lift pass)

£65.00

75%

£16.25

Sligheadaireachd - Orienteering 

Per group (up to 30 participants)

£300.00

75%

£75.00

Comas Choille – Bushcraft

Per group (up to 30 participants)

£300.00

75%

£75.00

Mapland Alba - Largest Map of Scotland   

Per group (up to 30 participants in each session. Multiple sessions possible)

£300.00

75%

£75.00

Meanbh-chuairtean – Micro Adventures

Per person (inc instruction, equipment)

£45.00

75%

£11.25

Coiseachd/cuairt - Mountain walk/ expedition

Per group (up to 20 participants)

£300.00

75%

£75.00

Claiseachd - Gorge Scrambling

Per person (inc instruction, equipment)

£45.00

75%

£11.25

Sreap - Climbing 

Per person (inc instruction, equipment)

£45.00

75%

£11.25

Bòrd-seasaimh – Paddle Boarding 

Per person (inc instruction, equipment)

£45.00

75%

£11.25

 

5 latha 28

Coiseachd & Cuairtean

Ri fhaighinn bhon Ògmhios 2018

Coiseachd nam Beann

Tha sinn fortunach ann an Alba gu bheil beanntan agus monaidhean againn a tha cho math airson coiseachd. Far a bheil Spòrs Gàidhlig, aig Loidse a' Ghlinne Mhòir, tha sinn air starsaich a' Mhonaidh Ruaidh. Ach, tha sinn comasachadh agus eòlach air beanntan air feadh Alba. 

Leugh barrachd: Coiseachd & Cuairtean

Claiseachd

Ri fhaighinn bhon Ògmhios 2018

Tha claiseachd gu math spòrsail, dùbhlanach agus a' toirt cothrom do sgoilearan an cuid sgilean a chur an gnìomh ann an àrainn gu tùr eadar-dhealaichte. 

Bidh sinn a' tabhann claiseachd air feadh Alba, faisg air an sgoil no buidheann agaibh. 

Tha uidheachd againn, iùilichean profaiseanta agus gach rud a tha dhìth airson latha, spòrsail, dùbhlanach agus sàbhailte. 

Leugh barrachd: Claiseachd

Comas Coille

Tha Comas Coille, mar chur-seachad, air a bhith fàs le barrachd 's barrachd dhaoine a' sealltainn ùidh ann. Tha Spòrs Gàidhlig comasach air seiseanan agus cùrsaichean chomas choille a thabhann air sgoiltean agus buidhnean fa-leth. 

Tha seo freagarrach don bhun-sgoil agus àrd-sgoil agus na dhòigh inntinneach agus togarach gus a' Ghàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh na sgoile. 

'S e seòrsa cur-seachad a ghabhas a leasachadh fad-beatha le dileab sgilein agus eòlais airson gach neach. 

Leugh barrachd: Comas Coille

Comas Rothair

Tha Sgeama Comas Rothair, no Bikeability, ag amas air sgilean agus misneachd a thoirt do chloinn airson an rothair a chleachdadh air na rathaidean. Tha e cuideachd airson cloinn a bhrosnachadh gus an rothair aca a chleachdadh nuair a tha iad nas sinne. 

Tha Spòrs Gàidhlig comasach air Comas Rothair a thabhann dhan treas ìre. Tha seo freagarrach do chloinn bhun-sgoile agus tro mheadhan na Gàidhlig. Faodaidh sinn an seirbheis a thabhann airson luchd-ionnsachaidh ann an dòigh a tha freagarrach a-rèir an comas Ghàidhlig.  

Leugh barrachd: Comas Rothair

Sligheadaireachd

Tha sligheadaireachd a' toirt ruith agus leughadh mhapaichean còmhla. Chan fheum thu ruith ged-thà! Bidh com-pàirtichean a' feuchainn ri slighe a lorg eadar diofar stèiseanan cho luath 's urrainn dhaibh. Faodaidh iad slighe sam bith a ghabhail agus tha e an urra riutha fhèin am mapa a chleachdadh gus an ath-stèisean a lorg. 

Tha Spòrs Gàidhlig a' tabhann sligheadaireachd mar chur-seachad freagarrach do bhun-sgoil agus àrd-sgoil. Tha na seisean againn a' toiseachadh le gnìomhan gu math simplidh, sa raon-chluiche 's dòcha, agus a' gluasad gu slighean nas motha. 

Tha uidheamachd profaiseanta againn agus eòlas air a' chur-seachad a lìbhrigeadh tron Ghàidhlig. 

Leugh barrachd: Sligheadaireachd

Sgitheadh

Tha sgitheadh gu math spòrsail agus dùbhlanach do dh'òigridh. Tha Spòrs Gàidhlig a' tabhann làithean sgithidh do sgoiltean agus buidhnean fa-leth. 

Tha luchd-stiùiridh againn le Gàidhlig, uidheamachd agus eòlas air a' chur-seachad a libhrigeadh tron chànan. 

Buannachdan le Spòrs Gàidhlig:

• Luchd-stiùiridh profaiseanta le teisteanas
• Uidheamachd ùr agus snasail
• Prìsean nas saoire
• Ri fhaighinn aig gach ionad sgithidh.
• Taic le siubhal.

Cuir post-d gu Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn. no 01463-234138 airson barrachd fiosrachaidh.

Leugh barrachd: Sgitheadh

Mapland Alba

Cuir eòlas air Alba, cruinn-eòlas, ar n-eachdraidh agus iomadach cuspair eile, leis a' mhapa as motha de dh'Alba san t-saoghal! Tha Mapland Alba na mhapa mhòr, air a cur ri chèile mar mìrean-measgte (jigsaw), le fiosrachadh mionaidean, coltach ri mapa sam bith eile, agus faodar coiseachd air! Tha e air a chruthachadh le 180 pìosan agus tha e 10.8m x 7.6 m, le 2.5m x 1.6m airson Sealltainn.

Leugh barrachd: Mapland Alba

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981