Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Farpais Sligheadaireachd - Mag an Dabhaich

Farpais Sligheadaireachd - Mag an Dabhaich
Cur-seachad Sligheadaireachd 
Ceann-latha 21 Cèitean 2018
Toiseachadh 1100
Crìochnachadh  1345
Àite Pàirc Mhag an Dabhaich 
Cosgais An asgaidh
Cò dha P6-P7
Ìre Ghàidhlig  Fileanta

Tha an tachartas seo freagarrach airson sgoilearan aig a bheil Gàidhlig agus chan fheum eòlas a bhith aca air sligheadaireachd. Tha sinn a' cur fàilte air sgoiltean à Meadhan na h-Alba.  

'S e amas an tachartais, tachartas spòrsail, tron Ghàidhlig, le leasachadh sgilean mar phàirt dheth. Bidh sinn a' ceangal na seiseanan ris a' Churraicealaim airson Sàr-mhathas gus am bi fianais airson adhartais, freagarrach do thidsearan. 

Bidh Spòrs Gàidhlig a' stiùireadh an tachartais agus a' toirt uidheamachd freagarrach do chom-pàirtichean.

Feumaidh sgoiltean an comhdhail aca fhèin a chur air dòigh dhan phàirc, agus air ais.   

Bidh an tachartas seo a-muigh agus chan eil cus fasgadh ann far am bi an sligheadaireachd a' tachart. Feumaidh a h-uile duine seacaid agus briogais seasgair a thoirt leotha agus brògan freagarrach airson talamh beagan garbh. 

 

 

 

Event Properties

Ceann-là 21-05-2018 11:00 am
Event End Date 21-05-2018 1:45 pm
Comas Unlimited
Clàraichte 0
We are no longer accepting registration for this event
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig