Prògraman sgoile

Tha cleachdadh agus leasachadh na Gàidhlig aig cridhe gach rud a nì sinn.

‘S iad seo an dà phrìomh dhòigh a dh’obraicheas sinn gus cothroman a thabhann air sgoiltean:

 1. Tachartasan-còmhnaidh – Thig a’ bhuidheann agaibh gu ionad fad beagan làithean
 2. Tachartasan ionadail – Prògram san sgìre agaibh fhèin

Tachartasan-còmhnaidh

Chaidh na tachartasan sònraichte a tha seo a dhealbh do sgoiltean le Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Faodaidh sinn cuideachd tachartas a ruith do bhuidhnean le measgachadh de FMG agus Foghlam tro Mheadhan na Beurla.

Cleachdaidh sinn grunn ionadan sgoinneil air feadh na h-Alba: Baile Phuil an Strath Eadhair, Na Torran san Eilean Sgitheanach, Scaladal sna Hearadh agus eile.

Tha na prògraman làn spòrs agus dùbhlain, agus gun teagamh sam bith, bidh rudeigin ann dhan a h-uile duine. Leis an fharsaingeachd de chur-seachadan a nì Spòrs Gàidhlig, cruthaichidh sinn prògram a fhreagras air a’ bhuidhinn agaibh glan.

Dreach phrògram dà oidhche:

Diluain Dimairt Diciadain Diardaoin Dihaoine
Buidheann 1 0900-1100 – Siubhal

1130 – Dùbhlain sgioba agus leasachadh sgilein

1230 – Lòn

1315 – Bòrd-seasaimh

1630 – Leabhar-latha ionnsachaidh

1730 – Dìnnear

1900 – Lèirmheas agus Lean an Loidhne

2030 – Ùine shaor

2200 – Seòmraichean

2230 – Solais dheth

0900 – 1200 – Clais/Sreap & Abseil

1200 – Lòn

1300 – Coiseachd air Beinn an t-Sithein

1700 – Ùine shaor

1730 – Dìnnear

1900 – Leabhar-latha ionnsachaidh & Lèirmheas

2030 – Ùine shaor

2200 – Seòmraichean

2230 – Solais dheth

0900 – Stuthan ri chèile

0945 – Sligheadaireachd

1130-1330 – Siubhal

1330 – Air ais aig an sgoil

Buidheann 2 0900-1100 – Siubhal

1130 – Dùbhlain sgioba agus leasachadh sgilein

1230 – Lòn

1315 – Clais/Sreap & Abseil

1630 – Leabhar-latha ionnsachaidh

1730 – Dìnnear

1900 – Lèirmheas agus Lean an Loidhne

2030 – Ùine shaor

2200 – Seòmraichean

2230 – Solais dheth

0900 – 1200 – Bòrd-seasaimh

1200 – Lòn

1300 – Coiseachd air Beinn an t-Sithein

1700 – Ùine shaor

1730 – Dìnnear

1900 – Leabhar-latha ionnsachaidh & Lèirmheas

2030 – Ùine shaor

2200 – Seòmraichean

2230 – Solais dheth

0900 – Stuthan ri chèile

0945 – Sligheadaireachd

1130-1330 – Siubhal

1330 – Air ais aig an sgoil

Buidheann 3 0900-1100 – Siubhal

1130 – Dùbhlain sgioba agus leasachadh sgilein

1230 – Lòn

1315 – Bòrd-seasaimh

1630 – Leabhar-latha ionnsachaidh

1730 – Dìnnear

1900 – Lèirmheas agus Lean an Loidhne

2030 – Ùine shaor

2200 – Seòmraichean

2230 – Solais dheth

0900 – 1200 – Clais/Sreap & Abseil

1200 – Lòn

1300 – Coiseachd air Beinn an t-Sithein

1700 – Ùine shaor

1730 – Dìnnear

1900 – Leabhar-latha ionnsachaidh & Lèirmheas

2030 – Ùine shaor

2200 – Seòmraichean

2230 – Solais dheth

0900 – Stuthan ri chèile

0945 – Sligheadaireachd

1130-1330 – Siubhal

1330 – Air ais aig an sgoil

Buidheann 4 0900-1100 – Siubhal

1130 – Dùbhlain sgioba agus leasachadh sgilein

1230 – Lòn

1315 – Clais/Sreap & Abseil

1630 – Leabhar-latha ionnsachaidh

1730 – Dìnnear

1900 – Lèirmheas agus Lean an Loidhne

2030 – Ùine shaor

2200 – Seòmraichean

2230 – Solais dheth

0900 – 1200 – Bòrd-seasaimh

1200 – Lòn

1300 – Coiseachd air Beinn an t-Sithein

1700 – Ùine shaor

1730 – Dìnnear

1900 – Leabhar-latha ionnsachaidh & Lèirmheas

2030 – Ùine shaor

2200 – Seòmraichean

2230 – Solais dheth

0900 – Stuthan ri chèile

0945 – Sligheadaireachd

1130-1330 – Siubhal

1330 – Air ais aig an sgoil

Dreach phrògram trì oidhcheannan:

 Dreach phrògram 

Sample programme

PRÒGRAM TRÌ Oidheannan    
  Latha 1 – Day 1 Latha 2 – Day 2 Latha 3 – Day 3 Latha 4 – Day 4
BUIDHEANN / GROUP Madainn Feasgar Oidhche Madainn Feasgar Oidhche Madainn Feasgar Oidhche Madainn Feasgar
1 Arrive 13:00 Ruith ‘s Snàmh Lean an loidhne Bòrd-seasaimh – Paddle Boarding Sreap – Climbing Cuairt-nàdair/ Nature Walk Claiseachd – Gorge Scrambling Taigh-tasgaidh/ Visit Cèilidh/ Lèirmheas Sligheadaireachd – Orienteering Depart 12:00
2 Arrive 13:00 Ruith ‘s Snàmh Lean an loidhne Sreap – Climbing Bòrd-seasaimh – Paddle Boarding Cuairt-nàdair/ Nature Walk Taigh-tasgaidh/ Visit Claiseachd – Gorge Scrambling Cèilidh/ Lèirmheas Sligheadaireachd – Orienteering Depart 12:00

Tachartasan Ionadail

Thig sinn fhèin dhan sgoil agaibh agus lìbhrigidh sinn na cur-seachadan againn nur sgìre. Tha oideachadh, stiùireadh agus cleachdadh uidheamachd uile an lùib na cosgais. ‘S ciallach a bhith a’ ruith prògraim thar 2+ latha gus am faigh barrachd òigridh cothrom air na cur-seachadan gun cus siubhail a bhith ann. Ma dh’obraicheas sibh le sgoiltean eile a tha faisg air làimh, bidh a’ chosgais fiù ’s nas ìsle.

Ma thèid tachartas a chur air dòigh tro fhèis ionadail, bidh cothrom agaibh air prìsean nas saoire mar phàirt den iomairt ‘Fèis Spòrs‘.

Air sgàth ’s gun tachair an seòrsa prògraim a tha seo faisg air an sgoil, chan fheum sibh pàigheadh airson àite-fuirich agus a-rèiste cha bhi a’ chosgais cho àrd. Tha sinn air leth sealbhach an Alba gu bheil làraich mhatha ann airson chur-seachadan a-muigh air feadh na dùthcha. Thar 2020, a dh’aindheoin Covid-19, tha sinn air prògraman soirbheachail a lìbhrigeadh an Inbhir Nis, Glaschu, Ìle, Muile agus an t-Òban.

An Rubha Rèidh

Nochdaidh sinn le uidheamachd agus iùilichean, uile deiseil gus cur-seachadan togarrach a dhèanamh leis an òigridh agaibh agus an toirt air ais dhan sgoil. Seo na dh’fhaodas sinn dèanamh mar as trice:

 • Coiseachd nam Beann
 • Comas-coille / Sgoil-choille
 • Claiseachd
 • Còstaireachd
 • Duais Iain Muir
 • Mapland Alba
 • Meanbh-chuairtean (campachadh)
 • Rothaireachd-bheinne
 • Sligheadaireachd agus seòladh-tìre
 • Bòrd-seasaimh (SUP)
 • Dùbhlain Sgioba & Leasachadh Sgilean
 • Tursan Diùc Dhùn Èideann
 • Bikeability
 • Còstaireachd (a’ tighinn a dh’aithghearr)
 • Boghadaireachd (a’ tighinn a dh’aithghearr!)

Loch Bad an Sgalaig

Bidh prìsean caochlaideach agus a-rèir cia mheud a bhios an sàs agus càite am bi sinn. Tha cosgais-siubhail £0.45/mìle agus àite-fuirich ann. Dh’fhaodadh gun cosgadh prògram còig làithean an ceann a deas na h-Alba le triùir luchd-obrach Spòrs Gàidhlig mu thuaiream £2000-£3000.

Tachartasan ¦ Events