Sgoiltean measgaichte

Tha Spòrs Gàidhlig deiseil gus taic a thoirt do sgoiltean mu choinneimh suidheachadh COVID-19 nuair a thilleas iad san Lùnastal.

‘S urrainn dhuinn foghlam air a’ bhlàr a-muigh a thabhann, cur-seachadan fa-leth agus modalan ionnsachaidh eile. Thèid sinn dha na sgoiltean, ma tha e ceadaichte, agus bheir sinn sgoilearan a-mach gu àrainnean far a bheil cur-seachadan spòrsail agus cuideachail againn a thaobh ionnsachadh.

Le bhith cleachdadh Spòrs Gàidhlig san dòigh seo, gheibh sgoilearan cothroman a bharrachd gus coinneachadh ri chèile, rud a bhios cudromach as dèidh ùine mhòr a bhith nan aonar aig an taigh. Cleachdaidh sinn astar soisealta fad na h-ùine agus tha sinn comasach a bhith co-òrdanachadh le prògraman air loidhne.

Chaidh an dealbh seo a tharraig mus tug COVID-19 buaidh.

Fhad ‘s a tha cuid de sgoilearan anns an t-seòmar chlas no aig an taigh ag ionnsachadh air loidhne, faodaidh Spòrs Gàidhlig buidheann eile a thoirt a-mach air cuairt inntinneach. As dèidh a’ chiad sheisean, thèid buidhnean eile a-mach le Spòrs Gàidhlig agus a’ chiad bhuidheann a-staigh anns an sgoil.

Mar eisimpleir, gabhaidh clas mòr a bhriseadh nam buidhnean beaga eadar na sgoile, ionnsachadh air loidhne agus le Spòrs Gàidhlig. Le seo, faodaidh an tidsear prìomhachas a thoirt air ionnsachadh anns an sgoil le nas lùgha uallach orra.

A full list of activities is available below.

Sàbhailteachd agus COVID-19

Tha sàbhailteachd aig cridhe gach nigh aig Spòrs Gàidhlig. Tha inbhe AALA (Adventurous Activities Licensing Authority) againn agus siostaman làidir gus com-pàirtichean a chumail sàbhailte.

Mu choinneimh COVID-19, tha sinn a’ cur prìomhachas air cur-seachadan a-muigh far a bheil nas lùgha cunnart ann a’ bhìoras a sgaoileadh. Cuideachd, bidh nas lùgha chom-pàirtichean ann an gach cur-seachad; rud a bhios na chuideachadh a thaobh astar soisealta.

Cosgais

Cosgaidh gach latha £300 agus cosgaisean siubhail. Bidh aonan no dithis luchd-stiùiridh ann bho Spòrs Gàidhlig.

Phase 3 – Cur-seachadan ri fhaighinn – Tha na h-àireamhan a’ sealltainn meud gach buidheann.
Sgitheadh – Skiing – 6
Sligheadaireachd – Orienteering – 15
Comas Choille – Bushcraft – 4
Sgilean Seòlaidh – Navigation Skills – 15
Coiseachd/cuairt – Mountain walk/ expedition – 6
Rothaireachd slèibhe – Mountain Biking- 6
Bòrd-seasaimh – Paddle Boarding – 6
Cuairt-nàdair/ Nature Walk – 12
Phase 4 – Cur-seachadan ri fhaighinn – Tha na h-àireamhan a’ sealltainn meud gach buidheann.
Mapland Alba – Largest Map of Scotland – 16
Meanbh-chuairtean – Micro Adventures – 6
Dùbhlain sgioba – Team challenges – 12
Sgeama Dhiùc Dhùn Èideann – Duke of Edinburgh Award Scheme – 4
Claiseachd – Gorge Scrambling – 6
Sreap – Climbing & Abseiling – 6

Tachartasan air Fàire