Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Campa Geamhraidh 2024 / Winter Camp 2024

An Gearran 17 - An Gearran 21

£100.00

Campa Geamhraidh Òigridh,
Disathairne 17mh – Diciadain 21mh Gearran 2024,
Airson ÀS1 – ÀS3,
Bad a Ghiuthais, faisg air an Aghaidh Mhòr

[Please scroll down for English]

Tha sinn a’ cur air adhart Campa Geamhraidh, tro mheadhain na Gàidhlig, aig leth-theirm sa Ghearran 2024. Tha e freagarrach do dheugairean S1 gu S3. Tòisichidh an campa feasgar Disathairne, agus thig e gu crìoch madainn Dhiciadain.

Tha sinn an dòchas gum faigh an òigridh 3 làithean sgithidh slàn. Mura bi seo comasach air adhabharan na sìde, bidh ‘Plana B’ againn agus nì sinn ar dìcheall cur-seachadan a thabhann san sgìre, a bhios spòrsail agus a chòrdas ris an òigridh.

Faodaidh òigridh aig ìre sam bith pàirt a ghabhail: chan fheumar a bhith eòlach air sgitheadh ro làimh. Bidh an òigridh agus luchd-obrach ChnaG a’ fuireach ann an loidse aig Bad a’ Ghiuthais, faisg air an Aghaidh Mhòr. Bithear a’ faighinn gach biadh ann.

Cosgaidh an Campa Geamhraidh £300. Tha a’ phrìs a’ gabhail a-steach an sgitheadh fhèin, biadh agus àite-fuirich.

Is fìor thoil leis an òigridh Campaichean Geamhraidh mar seo le CnaG, far an coinnich iad ri co-aoisean le Gàidhlig. Aig Comunn na Gàidhlig agus Spòrs Gàidhlig, tha sgioba òigridh sgileil agus èasgaidh againn.

Gus àite a ghlèidheadh air an turas, theirigibh air loidhne gu www.spors.scot. Gheibhear ceangal airson foirm clàraidh agus fios mar a phàigheas sibh £100. (Às dèidh Diluain 2mh Dàmhair).

Thèid fiosrachadh mionaideach do phàrantan / luchd-dìon tràth anns an Dùbhlachd, le clàr-ama agus liosta uidheamachd, Bidh uidheamachd teignigeach sgithidh (mar eiseamplar clogaidean, bòtannan sgithidh, paidhir sgithean, pòlaichean) mar phàirt de phrìs a’ champa.
Ma tha ceist agaibh, faodaidh sibh bruidhinn ri oifigear ChnaG nur sgìre fhèin, air no cuiribh fòn dhan oifis againn ann an Inbhir Nis air 01463-234138.

Leis gach deagh dhùrachd,
Sgioba ChnaG

Youth Winter Camp,
Saturday 17th – Wednesday 21st February 2024,
For S1 – S3,
Badaguish, by Aviemore

We have organised a Gaelic-medium youth winter camp for the half-term break in February 2024. The trip is aimed at young people from S1 to S3. The Camp will begin late afternoon on the Saturday, and will finish on the Wednesday morning.

We hope to partake in 3 full days of skiing. In the event of disruption to this plan because of weather factors, we will try out best, as a ‘Plan B’, to offer equivalent alternative, fun activities in the Aviemore area, that all the young people will enjoy.

All levels of skiing ability are welcome, including complete beginners. The young people and our leaders will be staying in a well equiped lodge at Badaguish, near Aviemore. All meals will be provided.

The price of the Winter Camp will be £300. This includes all skiing activities, food and accommodation.

These CnaG winter camps are very popular, with opportunities for the young people to make new friends with other young Gaelic speakers. Comunn na Gàidhlig and Spòrs Gàidhlig have a capable and experienced youth team.

To reserve a place on this trip, please go online to www.spors.scot, where you will find a link to an online registration form, and details of how to pay the deposit of £100. (After Monday 2nd October).

More detailed information will be sent to parents / guardians in early December, including itinerary and kit list. Any technical ski equipment hire (such as helmets, ski boots, skis and ski poles) will be included in the camp price.
If you wish to speak to a member of our team, please telephone our office in Inverness on 01463-234138.

Leis gach deagh dhùrachd,

Sgioba ChnaG

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available

Details

Start:
An Gearran 17
End:
An Gearran 21
Cost:
£100.00
Event Category: