Loading Events

« All Events

Campa Spòrs

An Lùnastal 8 - An Lùnastal 11

£270.00

“Cùm do shùil air a bhàla! Tha cothrom air leth an seo – is dùil againn gum falbh na h-àitean gu math luath!

Tha campa spòrs gu bhith againn tro saor-làithean an t-Sàmhraidh!

Bithidh sinn an sàs ann am ball-coise, iomain, turas abidhseagail, sligheadarachd, boghadaireachd agus an còrr! Taobh a-muigh na seiseanan foirmeil dh’fhaodadh gum biodh cothrom ann feuchainn air diofar spòrsan eile, a’ cleachdadh goireasan air leth aig Ionad Spòrs Inbhir Chluaidh anns an Leargaidh Ghallda. Ionnsaichaidh sinn mu sgilean agus eacarsaich, agus ‘s cìnnteach gum falbh a h-uile duine bhon champa le comasan is misneachd às ùir. Bithidh gach seisean air a ruith le feadhainn a tha gu math eòlach air an spòrs aca fhèin.

“Keep your eye on the ball! Here’s a great new opportunity – which we expect to fill up quickly.

CnaG’s new sports residential is taking place in the Summer holidays this year!

We’ll have a go at football, shinty, bike trip, orienteering, archery and more! Outside the formal sessions, there could be opportunities to try other activities using the excellent facilities at the Inverclyde Sports Centre in Largs.

We’ll learn about sport skills and training strategies, and participants will certainly leave with new skills and confidence. Each session will be run by people who are advanced and experienced in that specific sport.

Cuine is càite? Leanaidh a champa eadar Dimairt 8mh Lùnastal(10m) agus Dihaoine 11mh Lùnastal (1-2f) aig Ionad Spòrs Inbhir Chluaidh – KA30 8RW.

Cosgais?  Tha seo a’cosg £270 gach neach, a’ cunntas a h-uile càil ach a-mhàin siubhal chun Leargaidh Ghallda. (Air a phrìs seo, tha sibh a’ faighinn àite fuirich is biadh, stiùireadh bho na diofar choidsichean, uidheamachd, msaa) Bithidh sinn a’ sùileachadh gum faigh pàrantan an cuid chloinne chun Leargaidh Ghallda aig toiseach a’ champa, agus gan togail a-rithist tràth diathaid Dihaoine.

Co-dhà? Feadhainn eadar AS1 agus AS3 a tha a’ leantainn foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, no a tha fileanta co-dhiù.

Where and when? The camp will take place between Tuesday 8th August (10am) and Friday 11th August(1.30pm) at the Inverclyde Sports Centre – KA30 8RW

What will it cost? This event will cost £270 per person, which includes everything except travel to/from Largs. (The price includes accommodation and meals, coaching and equipment etc) We do expect parents to get their youngsters to Largs at the beginning of the camp, and to collect them again Friday lunchtime.

Who’s it for? Those aged 12-15 (S1 – S3) who are in Gaelic Medium Education, or otherwise fluent in Gaelic.

For more information send an email to oifis@cnag.org, or call CnaG’s Stornoway office on 01851 701802

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Balach (boy) - aon-àite (one place)
£ 270.00
10 available
Nighean (girl) - aon-àite (one place)
£ 270.00
9 available

Details

Start:
An Lùnastal 8
End:
An Lùnastal 11
Cost:
£270.00