Loading Events

« All Events

Turas nan Eilean Siar – Hebrides cycle journey

An Lùnastal 1 - An Lùnastal 7

£275

Turas nan Eilean

Anns an turas iongantach seo, a mhaireas seachdain shlàn agus 171 mìle, thèid sinn air sgrìob tro cuid de na h-àiteachean as bòidhiche ann an Alba, agus cha chleachd sinn ach ar neart fhèin gus gluasad tromhpa!

Às dèidh dhuinn bòidse a ghabhail thar a’ chuain a Bharraigh, leumaidh sinn air ar rothairean, agus le a bhith a’ leantainn rathaidean àlainn nan Eilean Siar (le aiseag no dhà air an t-slighe!) ruigidh sinn an ceann còig làithean taigh-solais Rubha Robhanais aig ceann a tuath Leòdhais. Chì sibh seallaidhean a dh’fhuiricheas leibh gu bràth agus coinnichidh sibh ri caraidean ùra agus muinntir nan coimhearsnachdan Gàidhealach anns na h-Eileanan. Leanaidh meanbh-bhus Spòrs Gàidhlig sinn fad na slighe le bagaichean agus as cudromaiche buileach – le biadh! Gach latha bidh cothroman ann ùine a chur seachad a’ cur eòlais air na h-eileanan, agus chì sinn tràighean, beanntan agus làraich eachdraidheil air an t-slighe.

‘S e dùbhlan a bhios anns an turas seo gun teagamh, ach dùbhlan a ghabhas ceannsachadh agus a bheir dhuibh pailteas de chothroman son

fèin-leasachaidh agus spòrs! ‘S i a’ Ghàidhlig a chleachdas sinn fad na slighe agus bidh buannachdan ann do mhisneachd gach neach ann a bhith a’ cleachdadh a’ chànain.

 

Ma tha ceist oirbh a thaobh cho freagarrach ’s a tha an turas dhuibh, bidh cuideigin den sgioba ro thoilichte bruidhinn ribh agus comhairle a thoirt seachad a thaobh uidheamachd, feumlachdan slàinte no eile.

Dreach Prògraim (Faodaidh gun atharraich seo rud beag)

Latha Slighe Àite-fuirich air an oidhche Astar san latha (tuairmse)
Didòmhnaich Coinneachadh san Òban, siubhail a Bharraigh air an aiseag, coinneamh sgioba. Làrach-campachaidh ann am Borgh 0!
Diluain Air an rathad! Aiseag à Barraigh a dh’Èirisgeidh, rothair gu Tobha Mòr/Lionacleit. Làrach-campachaidh an Lionacleit/Tobha Mòr 36 mìle
Dimàirt Beinn na Faoghla-Beàrnaraigh na Hearadh. Gabhaidh sinn fear de na rathaidean air taobh an iar Uibhist a tuath. Talla Bheàrnaraigh 40 mìle
Dicaidain Bèarnaraigh-An Tairbeart. Aiseag dhan Òb sa mhadainn, agus an uairsin gabhaidh sinn an rathad air taobh an iar na Hearadh. ‘S dòcha gun stad sinn aig tràigh air an t-slighe. Talla an Tairbeart 22 mìle
Diardaoin An Tairbeart-Càrlabhagh.

Latha a’ Chliseim! Thèid sinn suas tro na Hearadh, agus às dèidh dhuinn na beanntan fhàgail ri ar cùl thèid sinn tarsainn air a’ mhòinteach mhòr gu taobh siar Leòdhais.

Talla Chàrlabhaigh 45 mìle
Dihaoine Càrlabhagh-Rubha Ròbhanais

Anns a’ mhadainn, gabhaidh sinn an rathad a Nis agus curidh sinn crìoch air na mìltean fada aig taigh-solais Rubha Robhanais. Às dèidh làimh thèid sinn a Steòrnabhaigh sa bhus.

Steòrnabhagh 28 mìle
Disathairne Aiseag tràth à Steòrnabhagh le bracaist Chalmac. (bidh sibh airidh air!) Coinneachaidh sinn ri pàrantan ann an Inbhir Nis. / 0!

Feumlachdan

Tha tòrr uidheamachd aig Spòrs Gàidhlig air am faigh sibh iasad ma dh’fheumas sibh, agus ullaichidh an sgioba biadh dhuibh gach latha. Bidh na leanas a dhìth bho gach neach ge tà:

  • Rothair/baidhsagal a tha freagarrach son turas fada air an rathad agus a tha ann an deagh staid.
  • Aodach freagarrach
  • 2 x brògan
  • Brat-cadail (tha feadhainn againne ach mholamaid beagan airgid a chosg air fear nas comhurtaile!)
  • Poca a ghabhas giùlan air an rothair no air ur druim

Gheibh sibh liosta nas mionaidiche às dèidh dhuibh àite a ghlèidheil.

_________________________________________________________________

In this special, 171 mile and week long journey, we will travel through some of Scotland’s most incredible landscapes, and we won’t use anything but the power of our legs to do it!

After taking an ocean voyage from Oban to Barra, we will jump on the bikes and follow the beautiful roads of the Outer Hebrides (with a ferry or two along the way!) until we will arrive after five days at the Butt of Lewis lighthouse in Ness. You will take in views that will stay with you forever and meet new friends and the Gaelic-speaking communities of the islands. The Spòrs Gàidhlig minibus will follow all the way with bags and, more importantly still, with food! Each day there will be an opportunity to get to know the islands, and we will stop at beaches, hilltops and important historical sites along the way.

There’s no denying it, the trip will be a real challenge, but one that can be overcome and that will offer fantastic opportunities for personal development and fun! We will use exclusively Gaelic all the way and the journey will increase each member of the team’s confidence using the language.

If you have any questions about the trip’s suitability for you, one of the team will be delighted to speak to you and offer advice regarding equipment, fitness requirements or any other aspect of the trip.

 

 

 

Draft prògram (Slight changes possible)

Day Route Accommodation Distance covered
Sunday Meet in Oban, ferry to Barra, team meeting. Borve Campsite, Barra 0!
Monday On the road! Ferry to Eriskay, cycle Eriskay to Lionaclete Lionaclete campsite, Benbecula 36 miles
Tuesday Lionaclete to Berneray. We will take one of the roads on the west side of N Uist. Not many hills to do so the miles will fall down quickly. Berneray Hall 40 miles
Wednesday Berneray to Tarbert. Ferry to Leverburgh in the morning, then the stunning west Harris road to Tarbert, possibly with a beach-stop along the way! Berneray Hall 22 miles
Thursday Tarbert to Carloway. Clisham day! We’ll go up through Harris and once we’ve left the mountains behind us, we’ll take the open roads across the moor to the West side of Lewis. Tarbert Hall 45 miles
Friday Carloway to the Butt of Lewis. In the morning we will take the road North and finish our challenge beneath the Butt of Lewis lighthouse. In the afternoon we will take the bus down to Stornoway. Stornoway 28 miles
Saturday Early ferry to Ullapool, with a well-deserved Calmac breakfast. We will meet parents in Inverness. / 0!

Requirements

Spòrs Gàidhlig has a big store of equipment you can borrow from if neccessary, and we will provide tents and food but each participant will require the following:

  • A bike suitable for a long journey on the road and that is in good working order.
  • Suitable clothing
  • 2 pairs of outdoor shoes
  • A sleeping mat. (We have mats but we’d recommend spending a little on a more comfortable one!)
  • A small bag that can be carried on your back or better still, on the bike.

A more complete kit list will be provided after once you have booked your place.

 

 

 

 

 

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Turas nan Eilean 2021 ¦ Aon àite ¦ One place
£ 275.00
6 available

Details

Start:
An Lùnastal 1
End:
An Lùnastal 7
Cost:
£275
Event Categories:
,