Campa Sradagan 1 – Fairburn

Teacsa Tha CnaG a’ dol a chumail dà champa Sradagan ann an 2023. Am bliadhna tha sinn gu bhith a’ dol a dh’àitigin ùr! Tha Ionad Chur-Seachadan Fairburn faisg air Inbhir Pheotharain, agus mu 20 mìle tuath air Inbhir Nis. Àite ùr, ach mar às àbhaist bidh am prògram againn làn de spòrs ‘s fealla-dha! …

Get Tickets £100.00 19 tickets left

Campa Sradagan 2 – Fairburn

  Tha CnaG a’ dol a chumail dà champa Sradagan ann an 2023. Am bliadhna tha sinn gu bhith a’ dol a dh’àitigin ùr! Tha Ionad Chur-Seachadan Fairburn faisg air Inbhir Pheotharain, agus mu 20 mìle tuath air Inbhir Nis. Àite ùr, ach mar às àbhaist bidh am prògram againn làn de spòrs ‘s fealla-dha! …

Get Tickets £100.00 6 tickets left

Campa Spòrs

“Cùm do shùil air a bhàla! Tha cothrom air leth an seo – is dùil againn gum falbh na h-àitean gu math luath! Tha campa spòrs gu bhith againn tro saor-làithean an t-Sàmhraidh! Bithidh sinn an sàs ann am ball-coise, iomain, turas abidhseagail, sligheadarachd, boghadaireachd agus an còrr! Taobh a-muigh na seiseanan foirmeil dh’fhaodadh gum …

Get Tickets £270.00 19 tickets left