Gleann Afraig – Meanbh-chuairt ¦ Glen Affric mini expedition on SUPs

Turas bòrd-seasaimh le aon oidhche campachadh. Faodaidh tu an turas seo a dhèanamh leis fhèin no mar ullachadh airson turas eile a tha sinn a' dèanamh - Tarrsaing Mòinteach Rainich. Bidh spòrs gu leòr anns an dà thuras! Bidh sinn a' toiseachadh aig àite a tha freagarrach airson na gaoithe air an latha, agus a' …

Get Tickets £45 1 ticket left

Campa Fhèis-spòrs

Bidh Campa Fhèis-spòrs a' dol air adhart aig Sgaladail, anns Na Hearadh. Campa Fhèis-spòrs will take place at Scalladale, in Harris. Bheir Campa Fhèis-spòrs  ceòl, dràma agus cur-seachadan a-muigh còmhla ann an dòigh ùr. Tha am prògram na mheasgachadh de dh'fhèis ionadail mar as aithnichear i agus cur-seachadan a-muigh. An-dràsta, faodaidh sibh àite a ghlèidheadh …

Get Tickets £200 5 tickets left

Campa Sradagan 1 – NA HEARADH

Ionad Sgaladail anns Na Hearadh Tha dà champa Sradagan gu bhith againn ann an 2021. Thèid na campaichean a chumail aig Ionad Sgaladail anns Na Hearadh agus bidh am prògram loma-làn spòrs 's fealla-dha. 'S e cothrom air leth a tha seo eòlas a chur air clann eile aig a bheil Gàidhlig ann an suidheachadh …

Sold Out £270

Uisge air a’ Mhointich – Rannoch Moor SUP expedition

Turas air bòrd-seasaimh thar Mhòinteach Rainich Dùbhlan pearsanta agus dùbhlan sgioba - Cleachdaidh sinn lochannan agus aibhnichean gus slighe a ghabhail tro aon de na sgìrean as aibheisiche ann an Alba: bhon A82 gu Stèisean Raineach. Mar phàirt den phrìs: Uidheamachd Biadh Teantaichean Iùil bho luchd-obrach Spòrs Gàidhlig Freagarrach do chloinn S1 agus nas sìne …

Get Tickets £120 1 ticket left

Turas nan Eilean Siar – Hebrides cycle journey

Turas nan Eilean Anns an turas iongantach seo, a mhaireas seachdain shlàn agus 171 mìle, thèid sinn air sgrìob tro cuid de na h-àiteachean as bòidhiche ann an Alba, agus cha chleachd sinn ach ar neart fhèin gus gluasad tromhpa! Às dèidh dhuinn bòidse a ghabhail thar a' chuain a Bharraigh, leumaidh sinn air ar …

Get Tickets £275 6 tickets left