Campa Sradagan (1) 2024 – Fairburn, £330

  Tha CnaG a’ dol a chumail dà champa Sradagan ann an 2024. Às dèidh dhuinn fios fhaighinn air cho mòr 's a chòrd Ionad Fairburn an uiridh ri òigridh agus luchd-obrach, tha sinn gu bhith a’ tilleadh ann airson dàrna bliadhna! Tha Ionad Chur-Seachadan Fairburn faisg air Inbhir Pheotharain, agus mu 20 mìle tuath …

Get Tickets £100.00 5 tickets left