Tha dà cheum ann gus àite a ghlèidheadh air tachartas no campa.

There are two steps to get a place on our events and camps:

  1. Glèidh àite air an làrach-lìn seo ¦ Reserve a place on this website
  2. Till am foirm-clàraidh thugainn ¦ Return the registration form to us.

Tha am foirm an seo. 

The registration form is here.