Latest Past Events

Sùilebheinn

Thigibh còmhla rinn air turas mòr Spòrs Gàidhlig ann an 2023: Siubhail nan loch ann an Asainte gus a' bheinn ainmeil Sùilebheinn a ruighinn agus a dhìreadh. Air an turas iongantach seo, thèid sinn gu cridhe sgìre cho bòidheach agus tarraingeach 's a tha an Alba gu lèir, agus cleachdaidh sinn diofar mhodhan siubhail gus …

£200.00

Campa Sradagan 2 – Fairburn

  Tha CnaG a’ dol a chumail dà champa Sradagan ann an 2023. Am bliadhna tha sinn gu bhith a’ dol a dh’àitigin ùr! Tha Ionad Chur-Seachadan Fairburn faisg air Inbhir Pheotharain, agus mu 20 mìle tuath air Inbhir Nis. Àite ùr, ach mar às àbhaist bidh am prògram againn làn de spòrs ‘s fealla-dha! …

£100.00