Claiseachd (Gorge-scrambling adventure)

Turas claiseachd le iùilichean Spòrs Gàidhlig, mar phàirt de phrògram thachartasan a' Mhòid Nàiseanta Rìoghail. Bidh an seisean seo ga lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig, agus bidh e iomchaidh do neach sam bith a bhios deiseil is deònach son beagan dùbhlain agus spòrs anns an uisge! Do chlann aois àrd-sgoile S1-6. Coinnichidh sinn aig oifis …

£10.00

Cuairt-coiseachd (Walking Trip)

Cuairt-coiseachd le iùilichean Spòrs Gàidhlig, mar phàirt de phrògram thachartasan a' Mhòid Nàiseanta Rìoghail. Bidh an seisean seo ga lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig, agus bidh e iomchaidh do neach sam bith a bhios deiseil is deònach son beagan dùbhlain agus spòrs! Do chlann aois àrd-sgoile S1-6. Coinnichidh sinn aig oifis Chomunn na Gàidhlig (seòladh …

£10.00

Sùilebheinn

Thigibh còmhla rinn air turas mòr Spòrs Gàidhlig ann an 2023: Siubhail nan loch ann an Asainte gus a' bheinn ainmeil Sùilebheinn a ruighinn agus a dhìreadh. Air an turas iongantach seo, thèid sinn gu cridhe sgìre cho bòidheach agus tarraingeach 's a tha an Alba gu lèir, agus cleachdaidh sinn diofar mhodhan siubhail gus …

£200.00