Gorge Ghyll Leader Award (GGL) TRAINING

Aims of Award To promote best practice for Gorge and Ghyll leadership within the UK. Successful performance during assessment indicates that the candidate has the skill level required to lead groups in appropriate locations within the Gorge/Ghyll leader grading system. The Gorge & Ghyll Leader Award will provide a training & assessment scheme for individuals who …

Free

Campa Sradagan 1 – NA HEARADH

Ionad Sgaladail anns Na Hearadh Aig an ìre seo, chan eil sinn ag iarraidh ach £50 gus àite a ghlèidheadh air a' champa. Mura tèid e air adhart, thèid an t-airgead a thoirt air ais. Bidh an còrr, £220, ri phàigheadh aig toiseach a' Chèitein.   Tha dà champa Sradagan gu bhith againn ann an 2022. …

£270.00

Campa Sradagan 2 – NA HEARADH

Ionad Sgaladail anns Na Hearadh Aig an ìre seo, chan eil sinn ag iarraidh ach £50 gus àite a ghlèidheadh air a' champa. Mura tèid e air adhart, thèid an t-airgead a thoirt air ais. Bidh an còrr, £220, ri phàigheadh aig toiseach a' Chèitein.   Tha dà champa Sradagan gu bhith againn ann an 2022. …

£50.00 – £270.00

Claiseachd aig Gleann Fionnaich | Gorgewalking at the Devil’s Pulpit

Milngavie , United Kingdom

Feuch air beagan claiseachd le sgioba Spòrs Gàidhlig anns an àite aithnichte, àibhiseach, Gleann Fionnaich - no 'The Devil's Pulpit' mar as fheàrr a 's aithnichear e. Give gorgewalking a go with the Spòrs Gàidhlig team at the well-known beauty spot of Glen Finnich and the Devil's Pulpit. N.B MINIMUM AGE 10 YEARS OLD Ceann-latha …

£15.00

Bòrd-seasaimh air Loch Laomainn | Paddleboarding on Loch Lomond

Paddleboarding on Loch Lomond

Faigh a-mach air an uisge còmhla ri Spòrs Gàidhlig, le beagan plòigh agus 's dòcha cuairt air Loch Laomainn air na bùird-seasaimh.

Get out onto the water with Spòrs Gàidhlig, with the chance for a bit of fun and maybe a journey on Loch Lomond by paddleboard.

£15.00

Spòrs na h-Oidhche – Obar Itheachan

Spòrs 's fealla-dha air an fheasgar aig Obar Itheachan Spòrs 's fealla-dha air an fheasgar aig Obar Itheachan 1700 – Coinneachadh aig BSGI 1715 – Fàgail na sgoile 1730 – Obar Itheachan 1900 – Fàgail Obar Itheachan 1930 – Aig ais aig BSGI

£6.00

Spòrs na h-Oidhche – Obar Itheachan

Spòrs 's fealla-dha air an fheasgar aig Obar Itheachan 1700 – Coinneachadh aig BSGI 1715 – Fàgail na sgoile 1730 – Obar Itheachan 1900 – Fàgail Obar Itheachan 1930 – Aig ais aig BSGI

£6.00

Campa Sradagan 2 – Fairburn

  Tha CnaG a’ dol a chumail dà champa Sradagan ann an 2023. Am bliadhna tha sinn gu bhith a’ dol a dh’àitigin ùr! Tha Ionad Chur-Seachadan Fairburn faisg air Inbhir Pheotharain, agus mu 20 mìle tuath air Inbhir Nis. Àite ùr, ach mar às àbhaist bidh am prògram againn làn de spòrs ‘s fealla-dha! …

£100.00

Sùilebheinn

Thigibh còmhla rinn air turas mòr Spòrs Gàidhlig ann an 2023: Siubhail nan loch ann an Asainte gus a' bheinn ainmeil Sùilebheinn a ruighinn agus a dhìreadh. Air an turas iongantach seo, thèid sinn gu cridhe sgìre cho bòidheach agus tarraingeach 's a tha an Alba gu lèir, agus cleachdaidh sinn diofar mhodhan siubhail gus …

£200.00

Beinn, Coire ‘s Càrn – Sounds of the Mountains

These workshops are aimed at professional outdoor practitioners, looking to improve their understanding and pronunciation of key venue names amongst other areas. Join the Spòrs Gàidhlig team for a series of interactive sessions looking at the Gaelic place-names found in Scotland’s mountain environment, how to pronounce common venue names and elements, and the meanings behind …

Free

Beinn, Coire ‘s Càrn – Sounds of the Mountains

These workshops are aimed at professional outdoor practitioners, looking to improve their understanding and pronunciation of key venue names amongst other areas. Join the Spòrs Gàidhlig team for a series of interactive sessions looking at the Gaelic place-names found in Scotland’s mountain environment, how to pronounce common venue names and elements, and the meanings behind …

Free